Untitled

دانلود رایگان کتاب هاگاکوره کتاب سامورایی pdf

دانلود رایگان کتاب هاگاکوره کتاب سامورایی pdf

هاگاکوره به معنای پوشیده باا برگها و یاا برگ های پوشیده ، عنوان کتابی ااست که درر ۱۷۱۶ ااز نوشتن گفته های چونه تومو پدید آمد و درربرگیرنده آداب و طریقت سامورایی های ژاپن ااست.
کل گفتگوهای مندرج در هاگاکوره در ارتباط با کیش و رفتارهای سامورایی بیش از هزار و سیصد داستان است، ولی برگرداننده انگلیسی این کتاب در نزدیک سیصد عنوان از این گفتارها را که به گفته خودش جوهره کتاب هستند برگزیدن نموده است و چنین روشنگری می دهد: کتاب به شکل سنتی به یازده…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled