Untitled

دانلود کتاب گتسبی بزرگ pdf

دانلود کتاب گتسبی بزرگ pdf

رمان شورانگیز و خواندنی گتسبی بزرگ ااز نشانه هاا برجسته ادبیات امریکا درر قرن بیستم ااست،(گتسبی بزرگ) یک پرتو کلاسیک که پیوسته تجدید چاپ می شود، آن راا درر مدارس و دانشگاه های سراسر جهان (در رشته ادبیات آمریکا) به عنوان یکی ااز کتب استاندارد تدریس می نمایند،(گتسبی بزرگ) ااز روی آن فیلم ساخته می شود و خوانندگان چند نسل راا مسحور خویش ساخته است. (گتسبی بزرگ)گتسبی بزرگ در نظر اول، یک حکایت رمانتیک است. جی گتسبی، نه جیمی گتس، پسر فقیری از خانواده…

برچسب ها
محصولات پر فروش


Untitled